รู้ยัง “แมว” เป็นสัตว์ควบคุม 2 ด.ขึ้นไปต้องฉีดวัคซีน

310
SHARE

ทั้งนี้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 4 กำหนดนิยามคำว่า “สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นที่สามารถเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสัตว์ควบคุมแต่อย่างใด และจากที่มีการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันพบว่า แมวเป็นสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารองลงมาจากสุนัข ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ได้

โรคดังกล่าวเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงแมว ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากเช่นเดียวกับสุนัขมีโอกาสแพร่โรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้เช่นเดียวกัน หากมนุษย์ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงสมควรออกกฎกระทรวงกำหนดให้ แมว เป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และกำหนดช่วงอายุที่แมวต้องได้รับการฉีดวัคซีน และระยะเวลาในการฉีดวัคซีนด้วย

Cr.thaiquote.org